ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ก.ย. 63 จัดกิจกรรมโครงการฟันสวย ยิ้มใส

15 ก.ย. 63 ถึง 16 ก.ย. 63 สอบกลางภาค1/2563

09 ก.ย. 63 มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ กสศ.