วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
              คุณธรรมนำความรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  ชีวีมีสุข ยุคชุมชนร่วมพัฒนา  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน