พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
     จัดการศึกษาปฐมวัย(4-5 ปี) และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ให้แก่
ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย
          1. พัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้และการบริหารงาน
          2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
          3. พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
          4. พัฒนาและใช้หลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ
          5. จัดแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
          6. ระดมและบริหารทรัพยากรในการจัดการศึกษาด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า


เป้าหมาย
      
โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ได้ก้าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จจ้าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เป้าประสงค์
         1. นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตร และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
         2. นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
         3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการด้ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายส้าหรับรายการหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนานักเรียน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์
         1. บุคลากรได้รับการพัฒนา สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
         2. บุคลากรมีคุณธรรมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
         3. บุคลากรมีความก้าวหน้าและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์
        1. ส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
        2. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
        3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีความพึงพอใจการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพระบบงาน
เป้าประสงค์
        1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
        2. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
        3. พัฒนาอาคารสถานที่ให้ทันสมัยและพร้อมบริการ ปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้