หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.04 KB
Adobe Acrobat Document การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB
Adobe Acrobat Document การพัฒนาบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.41 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนมหาธิคุณเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.34 KB
Adobe Acrobat Document การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.02 KB