ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางประกันเล็ก โพธิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มี.ค.2563 - ปัจจุบัน