ปฐมวัย

นางนกขลักษณ์ เฉยฉิว
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวรัชนี แก้วสีม่วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2