กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญนภา โชติชัยธนากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุมาลี บุญเลิง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1