กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุญนภา โชติชัยธนากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสุมาลี บุญเลิง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1