กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชยิสรา สีดาเหลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2