กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนพรัตน์ สุบรรทม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3