กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเสน่ห์ สุวรรณศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6