กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวมณฑิรา ต๊ะศรีเรือน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายไพรัตน์ ช่วงกลั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางยุพิน ช่วงกลั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1