กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไพรัตน์ ช่วงกลั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางยุพิน ช่วงกลั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1