กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ ร.ต.กมลฑรรศน์ ต่างเขต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรังสิมา สงเคราะห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1