กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรังสิมา สงเคราะห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางฉัตรธิดา รัตนดิษฐ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0821099261
อีเมล์ : chattida11122530@gmail.com