สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สีประจำโรงเรียน

ฟ้า – ขาว

อักษรย่อ

ม.ธ.