กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวีระพงษ์ อุทะลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5