กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวีระพงษ์ อุทะลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพุทธชาด ยิ่งสบาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1