ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 13 14 27
อนุบาล 3 14 10 24
รวม 27 24 51
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 8 18
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 13 24
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 12 20
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 10 19
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18
รวม 56 62 118
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 14 22
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 9 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 22
 รวม 32 34 66
รวมทั้งสิ้น 115 120 235